Call for ORFC 2023 Ideas & Proposals Now Open

ORFC 2023

Call for Ideas and Proposals

In-person and online sessions

bahasa Indonesian   Español   Français   हिन्दी

普通話    Português (brasileiro)     ਪੰਜਾਬੀ

This is our call for your ideas and proposals for ORFC 2023! (You are welcome to submit an idea or a proposal whether you will be speaking or not.)

After two years online, we are determined to be back face-to-face in Oxford in January, but we want to build on the success of our virtual programme by offering an exciting mix of an in-person and online conference at the same time.  Delegates will be able to join us in Oxford and/or online, where they will have a choice of live-streamed sessions from the conference as well as online-only sessions with incredible speakers from around the world.

ORFC 2023 will take place the first week of January 2023 (final dates to be confirmed).

SUBMISSION DEADLINE: Monday, 20 June 2022 at 11:59pm BST. (Please note this is earlier than previous years).

IN-PERSON SUBMISSION FORM       ONLINE SUBMISSION FORM

If you have any queries, please contact Francesca on francesca@orfc.org.uk.


IN-PERSON Conference, Oxford, UK

This is going to be bigger and better than ever! In addition to our regular venues, we will be taking on rooms at two new sites: The Story Museum, alongside St Aldates Church and the Northgate Centre, next door to the Oxford Town Hall. All the venues are within a 5 minute walk of each other, so there will be plenty of choice of sessions as well as places to meet up. There will also be more tickets available for January, which is good news for those who have missed out before.

Length of sessions
In response to your feedback, the sessions in Oxford will remain at 90 minutes. This should give you a good amount of time to present your ideas and take questions, or to break into groups to explore the topic further. However, it will reduce the amount of sessions, so we apologise in advance if we can’t take your proposal further.

Format of sessions
You can suggest a talk, a panel discussion, a workshop, a practical demonstration or something else entirely! There will also be space for cultural events, including music, dance, theatre, storytelling etc, so please be creative and let us know what you have in mind.

New speakers welcome
ORFC has a very strong and vocal community, which we are delighted to see return each year. However, we would also like to encourage new speakers to come forward, so this year we are limiting the number of sessions that any one speaker can take part in to TWO. We hope this will encourage new people to share their views and experiences with us. You don’t need to be a seasoned orator, we just want to hear what you have to say. (This new policy should also help with our scheduling nightmares!)

Speaker tickets
ORFC always asks everyone who attends the conference and can afford to pay for their ticket to do so, regardless of whether they are a speaker or a delegate. The reasons for this are twofold: firstly, we want to encourage speakers to be a part of the whole conference and not just their sessions; and secondly, we want to keep the conference affordable to all, and this is only possible when speakers who can afford to pay, do so (especially as a third of conference attendees are speakers!).

However, if cost would be a barrier for speakers to attend, please let the conference team know directly on francesca@orfc.org.uk. (This will not affect whether your submission gets accepted.)

Conference topics
The conference never sets a theme, as we want to hear about your interests and concerns. However, we always welcome new and innovative farm practice sessions and personal accounts of your farming practice and food or farming enterprise. We also want to hear about the work you’ve been doing, especially if it involves differing groups and individuals. We look to you to suggest pressing issues that the ORFC community needs to consider and discuss.

The topics covered are broad in scope. They include general themes such as agroecology, food sovereignty, climate change, biodiversity, food and farming policy, economic democracy, land and food justice, workers’ rights and land-based spirituality. However, we are also interested in the ‘offbeat’, so please do send this “Call” to other groups and organisations that might not be on our mailing list.

Timeframe for submissions
We will be looking through the submissions in late June/early July and aim to contact everyone – whether you’ve been successful or not – in August. This year, we will be asking you to have your session organised earlier as we will need speakers and programme details confirmed by mid-October. Bar a last minute Covid variant, this should make for a seamlessly organised hybrid conference!

IN-PERSON SUBMISSION FORM

 


ONLINE Programme: Virtual Sessions

For the last two years, ORFC has worked with an incredible range of international partners to bring this online programme together. They include La Via Campesina (also CLOC and ECVC), AFSA (African Food Sovereignty Alliance), the ETC Group, the Agroecology Fund, Real Food Media, AFSA (Australian Food Sovereignty Alliance) and many others. ORFC Global in 2021 attracted over five thousand farmers, food producers, activists, academics and others from 125 countries. It was a unique and exciting opportunity to share knowledge and hear from a diverse range of people in the global “real” food and farming movement, many who wouldn’t normally have the platform to speak to such a large audience.

We are looking for ideas and proposals for interesting and inspirational sessions from every continent. An online session could be a keynote address, a panel discussion, a workshop or something else entirely – we welcome new format ideas and cultural offerings too. The online sessions last for 60 minutes, with an optional 30 minute follow-on session afterwards to take further questions. All the technology will be handled by the ORFC Team and we will work with you (and your speakers) to ensure you are comfortable with this.

The conference is proud to work with COATI (an international collective of interpreters who work in solidarity with food sovereignty movements around the world) and are happy to provide interpretation for most languages – please let us know as soon as possible where your speakers will be joining us from and what language they wish to speak.

ORFC doesn’t set a theme as we want to hear from you what you’re interested in discussing or learning each year. However, we always welcome personal accounts of farming practice or enterprise, stories of communities who are trying new, innovative or traditional ways to farm and produce food, big topics which bring together varying speakers from different parts of the world and presentations on latest scientific or academic research.  Every year we have sessions around key areas such as agroecology, climate, biodiversity, food sovereignty, economic democracy, land and food justice, indigenous knowledge, workers rights, food and farming policy, land-based spirituality and many others but we are also interested in the offbeat and more diverse topics too so do get in touch and please send this “Call” to other groups and organisations who might not be on our mailing list.

All speakers contributing to the global programme will be able to register for the conference for free. All delegates from outside the UK, the US, Canada, Australia and New Zealand will be able to register for the conference for free. There are also plenty of bursaries for delegates in the countries listed above who feel that cost would be a barrier to them attending online.

If you have any queries, please contact Francesca on francesca@orfc.org.uk

ONLINE SUBMISSION FORM

 


bahasa Indonesian   

ORFC 2023 Call for Submissions – Online Global Programme

Tanggal Pelaksanaan: Minggu pertama Januari 2023…tanggal akan dikonfirmasi kemudian.

Oxford Real Farming Conference (ORFC) dilaksanakan setiap tahun di Inggris dan saat ini dilaksanakan secara daring dengan mengahdirkan pembicara dari seluruh dunia. Selama 14 tahun terakhir, ORFC telah menjadi pertemuan bagi para ahli yang tertarik dan bekerja dibidang agroekologi. Pada Januari 2023, kami akan menyelenggarakan konferensi yang menggabungkan dua metode, yakni sesi siaran langsung dari Oxford dan sesi online secara global yang menghadirkan pembicara dari organisasi, aktivis, dan komunitas petani di seluruh dunia.

Jika Anda memiliki proposal atau ide untuk program online tersebut, silakan kirim di sini.

Jika Anda memiliki proposal atau ide untuk dipresentasikan secara luring di Oxford, Inggris, silakan kirim di sini.

Batas akhir pengumpulan proposal Senin 20 Juni 2022 pukul 23.59 BST (British Summer Time).

Selama dua tahun terakhir, ORFC telah bekerjasama dengan berbagai mitra internasional ternama, seperti La Via Campesina (juga CLOC dan ECVC), AFSA (African Food Sovereignty Alliance), the ETC Group, the Agroecology Fund, Real Food Media, AFSA (Australian Food Sovereignty Alliance), dan lain-lain, untuk menyelenggarakan program online ini. ORFC Global pada tahun 2021 telah menarik perhatian lebih dari lima ribu petani, produsen pangan, aktivis, akademisi, dan lainnya dari 125 negara. Ini adalah kesempatan yang unik dan menarik untuk berbagi pengetahuan dan mendengar dari berbagai pihak tentang gerakan pangan dan pertanian global  “nyata”, karena banyak dari pembicara biasanya tidak memiliki wadah untuk berbicara didepan khalayak ramai.

Kami mencari ide dan proposal yang menarik dan inspiratif dari setiap benua. Sesi online ini terdiri dari pemaparan keynote speaker, diskusi panel, lokakarya, dan sejenisnya – kami juga menyambut baik usulan format baru dan persembahan budaya. Sesi online berlangsung selama 60 menit dan dilanjut dengan sesi tanya jawab selama 30 menit. Semua teknologi akan ditangani oleh tim ORFC dan kami akan bekerja dengan Anda (dan pembicara Anda) untuk memastikan Anda merasa nyaman dengan teknologi yang kami gunakan.

Dengan bangga konferensi ini bekerja sama dengan COATI (kumpulan penerjemah internasional yang bekerja secara solidaritas dengan gerakan kedaulatan pangan di seluruh dunia), dan kami menyediakan layanan interpretasi untuk beberapa bahasa – segera hubungi kami dari mana pembicara Anda akan bergabung dan bahasa apa yang ingin mereka gunakan.

ORFC tidak menetapkan tema karena kami ingin mendengar dari Anda apa yang ingin Anda diskusikan atau pelajari setiap tahun. Namun kami selalu menerima gagasan pengalaman pribadi mengenai praktek pertanian atau perusahaan serta cerita dari masyarakat yang mencoba cara-cara baru yang inovatif atau tradisional untuk bercocok tanam dan menghasilkan pangan. Selain itu, kami juga menerima topik besar yang mempertemukan berbagai pembicara dari berbagai belahan dunia dan presentasi ilmiah tentang penelitian terbaru atau akademis. Setiap tahun kami mengadakan sesi yang mendiskusikan bidang keilmuan utama seperti agroekologi, iklim, keanekaragaman hayati, kedaulatan pangan, demokrasi ekonomi, keadilan tanah dan pangan, pengetahuan adat, hak-hak pekerja, kebijakan pangan dan pertanian, spiritualitas berbasis lahan, dan sebagainya. Kami juga tertarik pada topik-topik tak biasa dan lebih beragam untuk didiskusikan. Silakan hubungi kami dan bagikan informasi “Call for Paper” ini kepada kelompok dan organisasi lain yang mungkin tidak berada dalam milis kami.

Semua pembicara yang berkontribusi pada Global Program dapat mendaftar konferensi ini secara gratis. Semua delegasi dari luar Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru dapat mendaftar konferensi ini secara gratis. Kami juga menyediakan bantuan biaya pendaftaran bagi delegasi dari negara-negara yang disebutkan di atas dan merasa bahwa biaya akan menjadi penghalang bagi mereka untuk menghadiri acara online ini.

Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi Francesca di francesca@orfc.org.uk.

Kami tunggu partisipasi Anda!

Tim ORFC


Español 

Convocatoria de inscripción para la ORFC 2023 – Programa global en línea

Fecha: La primera semana de enero de 2023… Fecha pendiente de confirmación

La Conferencia en Oxford de la Agricultura Verdadera, también conocida como ORFC por sus siglas en inglés (Oxford Real Farming Conference), tiene lugar cada año en el Reino Unido y esta vez cuenta con un programa en línea con oradores de todo el mundo. Durante los últimos 14 años se ha convertido en un punto de encuentro para todos aquellos interesados en la transición agroecológica y los que trabajan para conseguirla. En enero de 2023, celebraremos una conferencia híbrida en la cual se combinarán tanto sesiones retransmitidas en vivo desde Oxford como sesiones en línea globales, en las que contaremos con la participación de oradores y activistas de diferentes organizaciones y comunidades agrícolas de todo el mundo.

Si tienen alguna propuesta o idea para el programa en línea, preséntenla aquí.

Si tienen alguna propuesta o idea para la conferencia presencial en Orxford, Inglaterra, por favor, preséntenla aquí.

La fecha límite para enviar sus propuestas será el lunes, 20 de junio de 2022, a las 23:59 (BST)

Los dos últimos años, la ORFC ha trabajado con una gran variedad de colaboradores internacionales para dar forma a este programa en línea conjuntamente. Entre dichos colaboradores se encuentran La Vía Campesina, el Consorcio sobre Operaciones Legales Corporativas (CLOC), la Coordinadora Europea Vía Campesina (ECVC), la Alianza Africana por la Soberanía Alimentaria (AFSA), el grupo ETC, el Fondo Agroecológico, el Real Food Media y la Alianza Australiana por la Soberanía Alimentaria (AFSA), entre muchos otros. La edición de la ORFC Global del año 2021 atrajo a más de cinco mil agricultores, productores de alimentos, activistas e investigadores de más de 125 países. Fue una oportunidad única y emocionante para compartir conocimientos y escuchar las opiniones de una amplia gama de personas interesadas en el movimiento global de la comida “real” y la agricultura. De otra forma, muchas de ellas no podrían contar con una plataforma como esta, en la cual hablar ante un público de esta magnitud.

Buscamos en cada continente ideas y propuestas para comentarlas en sesiones interesantes e inspiradoras. Una sesión en línea podría constar de un discurso de presentación, una mesa redonda, un taller o algo completamente diferente. También estamos abiertos a cualquier idea sobre nuevos formatos u ofertas culturales. Las sesiones en línea duran 60 minutos y cabe la posibilidad de añadir sesiones de seguimiento de 30 minutos para responder a más preguntas. El equipo de la ORFC se encargará de la tecnología y estaremos a su servicio y al servicio de sus oradores para garantizarles una buena experiencia.

La conferencia se enorgullece de colaborar con COATI, un colectivo internacional de intérpretes que trabajan solidariamente con movimientos relacionados con la soberanía alimentaria en todo el mundo. Es un placer poder ofrecer un servicio de interpretación para la mayoría de los idiomas. Por favor, hágannos saber desde dónde se nos unirán sus oradores y en qué idioma desean expresarse.

La ORFC no predetermina un tema, ya que nuestro deseo es escuchar qué les interesa aprender o debatir a los participantes cada año. No obstante, siempre son bienvenidas las experiencias personales relacionadas con prácticas o empresas agrícolas; historias de sus comunidades que prueban diferentes maneras de producir alimentos, ya sean nuevas e innovadoras como tradicionales; temas candentes que conciernen a oradores de diferentes partes del mundo, y presentaciones acerca de investigaciones recientes en el campo académico o científico. Cada año, llevamos a cabo sesiones en torno a áreas clave como son la agroecología, el clima, la biodiversidad, la soberanía alimentaria, la democracia económica, la tierra y la justicia alimentaria, los conocimientos indígenas, los derechos laborales, la política alimentaria y agraria, la espiritualidad basada en la tierra y muchas otras. Sin embargo, también tenemos interés en temas más diversos y menos convencionales, así que pónganse en contacto con nosotros y, por favor, envíen esta “convocatoria” a otros grupos y organizaciones que tal vez no se encuentren en nuestra lista de contactos.

Todas aquellas personas que quieran contribuir en este programa global como oradoras podrán registrarse en la conferencia de forma gratuita. Los delegados de fuera del Reino Unido, los Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda podrán registrarse en la conferencia de forma gratuita. También existen subsidios para los delegados de los países listados anteriormente que consideren que el coste sería un impedimento para su participación en línea.

Si tienen cualquier consulta, contacten con Francesca (francesca@orfc.org.uk).

¡Esperamos tener noticias suyas pronto!

El equipo de la ORFC

 


Français   

Appel à contributions pour ORFC 2023 – Programme mondial en ligne 

Date : Première semaine de janvier 2023…dates à confirmer.

La Conférence d’Oxford pour une véritable agriculture (Oxford Real Farming Conference, ORFC) a lieu chaque année au Royaume-Uni, et elle se tient désormais également en ligne avec des intervenants venant des quatre coins du monde. Au cours de ces 14 dernières années, cette conférence est devenue un rassemblement destiné à tous ceux qui s‘intéressent et qui travaillent à la transition agroécologique. En janvier 2023, nous organiserons une conférence hybride pendant laquelle toute une série d’évènements seront retransmis en direct depuis Oxford, auxquels s’ajouteront des évènements en ligne avec la participation d’intervenants, d’organisations, de militants et de communautés agricoles du monde entier.

Si vous avez une proposition ou une idée pour l’organisation de ce programme en ligne, veuillez nous la communiquer ici.

Si vous avez une proposition ou une idée pour la conférence se tenant en présentiel à Oxford, en Angleterre, veuillez nous la communiquer ici.

Vous avez jusqu’au lundi 20 juin 2022 à 23h59 BST (British Summer Time) pour nous soumettre vos propositions et vos idées pour les deux conférences. 

Ces deux dernières années, ORFC a collaboré avec des partenaires internationaux divers et variés pour donner vie à ce programme en ligne. Nous avons pu compter sur La Via Campesina (ainsi que CLOC et EVCV), l’AFSA (Alliance africaine pour la souveraineté alimentaire), le Groupe ETC, Agroecology Fund, Real Food Media, l’AFSA (Alliance australienne pour la souveraineté alimentaire) et bien d’autres. En 2021, ORFC Global a réuni plus de cinq mille agriculteurs, producteurs de nourriture, militants, universitaires et bien d’autres provenant de 125 pays. Cet évènement exceptionnel et stimulant nous a permis d’échanger des connaissances et d’écouter le point de vue de nombreuses personnes au sein du mouvement mondial en faveur d’une alimentation et d’une agriculture « véritables », sachant que beaucoup d’entre elles n’ont souvent pas l’occasion de s’adresser à un public si large.

Nous sommes en quête d’idées et de propositions afin d’organiser des séances intéressantes et inspirantes émanant de tous les continents. Ces séances en ligne peuvent se présenter sous la forme de discours introductifs, de tables rondes, d’ateliers ou de toute autre chose. Nous sommes ouverts aux nouvelles idées de formats ou d’évènements culturels. Chaque séance durera 60 minutes et pourra se prolonger pendant 30 minutes pour une séquence questions-réponses. L’équipe ORFC s’occupera de l’aspect technique et nous ferons en sorte que vous (et vos intervenants) soyez à l’aise avec la technologie. 

Nous sommes fiers de travailler avec COATI (un collectif international d’interprètes solidaires envers les mouvements en faveur de la souveraineté alimentaire à travers le monde) et nous pouvons proposer de l’interprétation dans la plupart des langues. Faites-nous savoir dès que possible d’où vos intervenants se joindront à nous et dans quelle langue ils souhaiteront s’exprimer. 

ORFC ne définit pas de thème spécifique car nous souhaitons savoir quels sujets vous souhaiteriez aborder et ce que vous aimeriez apprendre chaque année. Cela étant dit, nous nous réjouissons toujours à l’idée d’écouter vos expériences personnelles en matière de pratiques ou d’initiatives agricoles, d’entendre l’histoire de communautés qui essayent de nouvelles manières innovantes ou traditionnelles de cultiver la terre et de produire de la nourriture, d’aborder de grands sujets qui rassemblent des intervenants du monde entier, ainsi que de présenter les dernières recherches scientifiques ou académiques. Chaque année, nous abordons des questions essentielles concernant l’agroécologie, le climat, la biodiversité, la souveraineté alimentaire, la démocratie économique, la justice foncière et alimentaire, les savoirs autochtones, les droits des travailleurs, les politiques alimentaires et agricoles, la spiritualité liée à la terre et bien d’autres, mais nous nous intéressons également à des sujets plus originaux et plus variés, donc n’hésitez pas à nous contacter et à transmettre cet « appel » à d’autres groupes et à d’autres organisations qui ne feraient pas partie de notre liste de distribution. 

Tous les intervenants qui contribueront à ce programme mondial pourront s’inscrire à la conférence gratuitement. Tous les participants venant de pays autres que le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande pourront aussi s’inscrire gratuitement. De nombreuses bourses sont également disponibles pour les participants venant des pays listés ci-dessus qui pensent qu’ils ne pourraient pas se joindre à nous en ligne pour des raisons financières.

Si vous avez des questions, veuillez contacter Francesca à l’adresse suivante : francesca@orfc.org.uk

Nous attendons vos contributions avec impatience !

L’équipe ORFC

 


हिन्दी     

न्यूजलैटर

सबमिशन के लिए ORFC 2023 कॉल – ऑनलाइन वैश्विक कार्यक्रम

दिनांक: जनवरी 2023 का पहला सप्ताह… तारीखों की पुष्टि की जानी है।

ऑक्सफोर्ड रियल फार्मिंग कॉन्फ्रेंस (ORFC) हर साल यूके में होता है और अब दुनिया भर के वक्ताओं के साथ ऑनलाइन होता है। पिछले 14 वर्षों में, यह उन सभी लोगों के लिए एक सभा बन गई है जो एक कृषि-पारिस्थितिक परिवर्तन में रुचि रखते हैं और बारे में काम कर रहे हैं। जनवरी 2023 में, हम ऑक्सफ़ोर्ड से लाइव-स्ट्रीम किए गए सत्रों के संयोजन से एक हाइब्रिड सम्मेलन की मेजबानी करेंगे, जिसमें वैश्विक ऑनलाइन सत्र होंगे, जिसमें दुनिया भर के संगठनों, कार्यकर्ताओं और कृषक समुदायों के वक्ता शामिल होंगे।  

यदि आपके पास ऑनलाइन कार्यक्रम के लिए कोई प्रस्ताव या विचार है, तो कृपया यहां सबमिट करें।

यदि आपके पास ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड में व्यक्तिगत सम्मेलन के लिए कोई प्रस्ताव या विचार है, तो कृपया यहां सबमिट करें।

दोनों के लिए समय सीमा सोमवार, 20 जून 2022 को रात 11.59 बजे BST है।

पिछले दो वर्षों से, ORFC ने इस ऑनलाइन कार्यक्रम को संयोजित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय भागीदारों की एक अविश्वसनीय श्रृंखला के साथ काम किया है। इनमें शामिल है ला वाया कैम्पेसिना (CLOC और ECVC भी), AFSA (अफ्रीकी खाद्य संप्रभुता गठबंधन), ETC समूह, एग्रोइकोलॉजी फंड, रियल फूड मीडिया, AFSA (ऑस्ट्रेलियाई खाद्य संप्रभुता गठबंधन) और कई अन्य। 2021 में ORFC ग्लोबल ने 125 देशों के पांच हजार से अधिक किसानों, खाद्य उत्पादकों, कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और अन्य लोगों को आकर्षित किया। यह वैश्विक “वास्तविक” खाद्य और कृषि आंदोलन में विविध श्रेणी के लोगों से ज्ञान साझा करने और सुनने का एक अनूठा और रोमांचक अवसर था, जिनमें से कई के पास आम तौर पर इतने बड़े दर्शकों से बात करने का मंच नहीं होता था।

हम हर महाद्वीप से दिलचस्प और प्रेरक सत्रों के लिए विचारों और प्रस्तावों की तलाश कर रहे हैं। एक ऑनलाइन सत्र एक मुख्य भाषण, एक पैनल चर्चा, एक कार्यशाला या कुछ और पूरी तरह से हो सकता है – हम नए प्रारूप विचारों और सांस्कृतिक पेशकशों का भी स्वागत करते हैं। ऑनलाइन सत्र 60 मिनट तक चलता है, इसके बाद वैकल्पिक 30 मिनट के फॉलो-ऑन सत्र के साथ आगे के प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी तकनीक को OFRC टीम द्वारा नियंत्रित किया जाएगा और हम आपके (और आपके वक्ताओं) के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे कि आपको इस सम्बन्धी कोई मुश्किल नहीं है।

सम्मेलन COATI (दुभाषियों का एक अंतरराष्ट्रीय समूह जो दुनिया भर में खाद्य संप्रभुता आंदोलनों के साथ एकजुटता से काम करता है) के साथ काम करने पर गर्व करता है और अधिकांश भाषाओं के लिए व्याख्या प्रदान करने के संबंध में प्रसन्न है – कृपया हमें जल्द से जल्द बताएं कि आपके वक्ता हमसे कैसे जुड़ेंगे और वे किस भाषा में बात करना चाहते हैं।

ORFC कोई थीम सेट नहीं करता है क्योंकि हम आपसे सुनना चाहते हैं कि आप हर साल क्या चर्चा या सीखने में रुचि रखते हैं। हालांकि, हम हमेशा कृषि अभ्यास या उद्यम के व्यक्तिगत अनुभवों का स्वागत करते हैं, उन समुदायों की कहानियों को जानना चाहते हैं जो खेती और भोजन का उत्पादन करने के लिए नए, अभिनव या पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, बड़े विषय जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों से अलग-अलग वक्ताओं और नवीनतम वैज्ञानिक या शैक्षिक अनुसंधान प्रस्तुतियों से सम्बंधित हैं उसकी खोज में रूचि रखते हैं। हर साल हम कृषि विज्ञान, जलवायु, जैव विविधता, खाद्य संप्रभुता, आर्थिक लोकतंत्र, भूमि और खाद्य न्याय, स्वदेशी ज्ञान, श्रमिकों के अधिकार, खाद्य और कृषि नीति, भूमि आधारित आध्यात्मिकता और कई अन्य जैसे प्रमुख क्षेत्रों के सत्र करते हैं, लेकिन हम इससे अलग और अधिक विविध विषयों में भी रूचि रखते हैं इस लिए ज़रूर सम्पर्क करें और कृपया इस “कॉल” को अन्य समूहों और संगठनों को भेजें जो हमारी मेलिंग सूची में शायद नहीं हैं।

वैश्विक कार्यक्रम में योगदान देने वाले सभी वक्ता मुफ्त में सम्मेलन के लिए पंजीकरण कर सकेंगे। यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाहर के सभी प्रतिनिधि सम्मेलन के लिए मुफ्त में पंजीकरण कर सकेंगे। ऊपर सूचीबद्ध देशों में प्रतिनिधियों के लिए बहुत सारे बर्सरी भी हैं, जिन्हें लगता है कि लागत उनके ऑनलाइन भाग लेने में बाधा होगी।

यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया फ्रांसेस्का से francesca@orfc.org.uk पर संपर्क करें

हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं!

ORFC टीम

 


普通話   

新闻简报

ORFC 2023征稿–在线全球计划

日期:2023年1月的第一个星期,日期待定。

牛津真实农业大会(ORFC)每年在英国举行,现在在网上举行,演讲者来自世界各地。在过去的14年里,它已经成为所有对农业生态转型感兴趣并为之努力的人的聚会。2023年1月,我们将举办一个线上线下相结合的会议,即牛津大学的直播会议与全球在线会议共同举办。届时邀请来自世界各地的组织、活动家和农业社区的演讲者主讲。

如果你有关于在线会议的建议或想法,请在此告知

如果你对在英国牛津举行的现场会议有建议或想法,请在这此告知

提交的截止日期为北京时间2022年6月20日(星期一)晚上11点59分。

在过去的两年里,ORFC与很多优秀的国际合作伙伴合作,将这一在线项目结合起来。其中包括 “农民之路”(还有CLOC和ECVC)、AFSA(非洲食物主权联盟)、ETC集团、农业生态学基金、Real Food Media、AFSA(澳大利亚食物主权联盟)等。2021年的ORFC全球会议吸引了来自125个国家的五千多名农民、食品生产者、活动家、学者和其他人。这是一个独特而令人兴奋的机会,可以分享知识,听取全球 “真正的 “食物和农业运动中不同的人的意见。许多人通常不会有平台向这么多观众发言。

我们正在寻找来自各大洲的有趣和鼓舞人心的会议的想法和建议。在线会议可以是主题演讲、小组讨论、研讨会或其他完全不同的形式–我们也欢迎新的形式想法和文化产品。在线会议持续60分钟,之后可选择30分钟的后续会议来回答进一步的问题。所有的技术将由ORFC团队处理,我们将与您(和您的演讲者)共同参与,确保您对此感到满意。

会议很荣幸能与COATI(一个由口译员组成的国际团体,共同致力于为世界各地的粮食主权运动努力的大家庭)合作,并乐意为大多数语言提供口译服务–请尽快告诉我们你的演讲者来自哪里,以及他们演讲时说什么语言。

ORFC不设定主题,因为我们想从你那里听到你每年感兴趣的讨论或学习内容。然而,我们始终欢迎个人对农业实践或企业的描述,欢迎社区尝试新的、创新的或传统的农业和食品生产方式的故事。我们欢迎来自世界不同地区的不同演讲者参加的大型主题,并对最新科学或学术研究发表演讲。 每年我们都会围绕关键领域举行会议,如生态农业、气候、生物多样性、粮食主权、经济民主、土地和粮食正义、原住民知识、工人权利、粮食和农业政策、土地精神等。但我们也对非主流和更多样化的话题感兴趣,所以请与我们联系,并请将此呼吁发送给可能不在我们邮件列表中的其他团体和组织。

所有参与到全球计划的发言人都可以免费注册参加会议。所有来自英国、美国、加拿大、澳大利亚和新西兰以外的代表也都可以免费注册参加会议。对于上述国家的代表,如果遇到在线参加会议的资金问题,我们也提供大量的津贴支持。

如果您有任何疑问,请联系Francesca,francesca@orfc.org.uk

我们期待着您的来信!

ORFC团队

 


Português (brasileiro)     

Chamada para submissões ORFC 2023 – Programa global online

Data: primeira semana de janeiro de 2023. Datas a serem confirmadas

A Oxford Real Farming Conference (ORFC) – “Conferência de Oxford para a Verdadeira Agricultura” – acontece todos os anos no Reino Unido, e agora também online, com palestrantes do mundo todo. Nos últimos 14 anos, ela tem se tornado uma reunião de todos aqueles interessados e trabalhando para uma transição agroecológica. Em janeiro de 2023, nós sediaremos uma conferência híbrida que vai combinar uma lista de sessões ao vivo, diretamente de Oxford via streaming, com sessões globais online trazendo palestrantes de organizações, ativistas e comunidades agrícolas de todo o mundo.  

Se você tiver uma proposta ou uma ideia para o programa online, por favor faça a sua submissão aqui.

Se você tiver uma proposta ou uma ideia para a conferência presencial em Oxford, Inglaterra, por favor faça a sua submissão aqui.

O prazo de submissão, para ambas as modalidades, é 11:59 pm BST (19:59 horário de Brasília) de segunda-feira, dia 20 de junho de 2022. 

Nos 2 últimos anos, a ORFC vem trabalhando com um incrível grupo de parceiros a fim de realizar esse programa online. Eles incluem a La Via Campesina (assim como a CLOC e a ECVC), AFSA (Aliança pela Soberania Alimentar Africana), o Grupo ETC, o Agroecology Fund, a Real Food Media, a AFSA (Aliança pela Soberania Alimentar Australiana) e muitos outros. A ORFC global ocorrida em 2021 atraiu mais de 5 mil produtores, agricultores, ativistas, acadêmicos, entre outros, de mais de 125 países. A Conferência foi uma excelente oportunidade para compartilhar conhecimentos e entrar em contato com um grupo diversificado de pessoas no movimento global de comida e agricultura “reais”. Muitas dessas pessoas não teriam outra plataforma para falar com uma audiência tão ampla. 

Estamos buscando ideias e propostas para sessões interessantes e inspiradoras de todos os continentes. Uma sessão online pode ser uma palestra, uma discussão, um workshop ou algo diferente – nós recebemos de braços abertos ideias em novos formatos, além de propostas culturais. As sessões online terão 60 minutos de duração, com 30 minutos subsequentes (opcionais) para perguntas. Toda a tecnologia será gerenciada pela Equipe ORFC, e nós trabalharemos com você (e seus palestrantes) para garantir que vocês estejam confortáveis na apresentação.

A Conferência se orgulha de trabalhar em parceria com o COATI (um coletivo internacional de intérpretes que trabalham em solidariedade com movimentos de soberania alimentar ao redor do mundo). Assim, podemos fornecer interpretação para a maioria das línguas – por favor, nos avise o quanto antes de onde seus palestrantes vão participar e qual idioma eles gostariam de falar.

A ORFC não delimita um tema, já que nós queremos ouvir aquilo que você gostaria de discutir e aprender a cada ano. Porém, nós sempre recebemos relatos pessoais sobre práticas e empreendimentos agrícolas, histórias de comunidades que estão buscando caminhos novos, inovadores ou tradicionais para cultivar e produzir alimentos, tópicos fundamentais que reunem palestrantes variados de diferentes partes do mundo e apresentações sobre as mais recentes pesquisas científicas e acadêmicas. 

Todos os anos nós temos sessões sobre áreas-chave, como agroecologia, clima, biodiversidade, soberania alimentar, democracia econômica, justiça alimentar e agrária, conhecimento indígena, direitos trabalhistas, políticas agrícolas e alimentares, espiritualidade da terra e muitas outras. E nós também estamos interessados em tópicos mais diversos e menos convencionais. Portanto, fale conosco e, por favor, envie esse “chamado” para outros grupos e organizações que talvez não estejam na nossa lista de contatos!  

Todos os participantes contribuindo com o programa global poderão se registrar gratuitamente. Todos os delegados de fora do Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia poderão se registrar gratuitamente. Há também muitos subsídios para delegados nos países listados acima que sintam que os custos possam ser uma barreira para a sua participação online.

Se tiver alguma pergunta, por favor escreva para Francesca em francesca@orfc.org.uk

Estamos ansiosos para ouvir você!

Equipe ORFC

 


ਪੰਜਾਬੀ

ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ORFC 2023 ਕਾਲ – ਔਨਲਾਈਨ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਮਿਤੀ: ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ… ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਆਕਸਫੋਰਡ ਰੀਅਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨਫਰੰਸ (ORFC) ਹਰ ਸਾਲ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਲਾਈਵ-ਸਟ੍ਰੀਮ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨ, ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਲੋਬਲ ਔਨਲਾਈਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸਫੋਰਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ।

ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਸੋਮਵਾਰ, 20 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਰਾਤ 11.59 ਵਜੇ BST ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ORFC ਨੇ ਇਸ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਲਾ ਵੀਆ ਕੈਂਪੇਸੀਨਾ (CLOC ਅਤੇ ECVC ਵੀ), AFSA (ਅਫ਼੍ਰੀਕਨ ਫ਼ੂਡ ਸੋਵਰੰਟੀ ਅਲਾਇੰਸ), ਦ ETC ਗਰੁੱਪ, ਦ ਐਗਰੋਕੋਲਾਜੀ ਫ਼ੰਡ, ਰੀਅਲ ਫ਼ੂਡ ਮੀਡੀਆ, AFSA (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਫ਼ੂਡ ਸੋਵਰੰਟੀ ਅਲਾਇੰਸ) ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ। 2021 ਵਿੱਚ ORFC ਗਲੋਬਲ ਨੇ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਲੋਬਲ “ਅਸਲ” ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹਾਂਦੀਪ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ, ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ, ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਨਲਾਈਨ ਸੈਸ਼ਨ 60 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ 30 ਮਿੰਟ ਦੇ ਫਾਲੋ-ਆਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ORFC ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ (ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੀਕਰਾਂ) ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਾਨਫਰੰਸ COATI (ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੂਹ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ – ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ORFC ਕੋਈ ਥੀਮ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸ ਜਾਂ ਉੱਦਮ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਜਲਵਾਯੂ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨਿਆਂ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਗਿਆਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ, ਭੂਮੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ “ਕਾਲ” ਭੇਜੋ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਮੇਲਿੰਗ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਮੁਫਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਯੂ.ਕੇ., ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਰੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉੱਪਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਸਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰਾਂਸੇਸਕਾ ਨਾਲ francesca@orfc.org.uk ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ!

ORFC ਟੀਮ

SUBSCRIBE TO

Stay Informed

Subscribe to receive our newsletter and occasional updates. We will treat your information with respect. You can unsubscribe at any time by clicking on the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us.